Betalingsvoorwaarden

BETALINGSVOORWAARDEN  Fysiotherapie Marion Russchen

  1. Afspraken die niet kunnen worden nagekomen dienen uiterlijk 24 uur voor de behandeling afgezegd te worden. Bij het niet afzeggen of bij afzeggen binnen 24 uur voor de afspraak, behoudt de fysiotherapeut zich het recht voor het tarief van de voorgenomen behandeling in rekening te brengen bij de patiënt.

  2. Betaling voor fysiotherapeutische diensten geschiedt binnen veertien dagen na factuurdatum.

  3. Indien de betaling niet binnen veertien dagen daarna ontvangen is, dan verkeert de patiënt/cliënt in verzuim met ingang van de vijftiende dag.

  4. Zodra de patiënt/cliënt in verzuim verkeert, is de fysiotherapeut gerechtigd over de verschuldigde hoofdsom of over het restant daarvan de wettelijke rente in rekening te brengen. Telkens wordt na afloop van een jaar het bedrag waarover deze rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.

  5. Indien de patiënt/cliënt in verzuim verkeert, is de fysiotherapeut gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel derden daarmee te belasten. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen voor rekening van de patiënt/cliënt. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom of het restant daarvan, vermeerderd met de wettelijke rente, met een minimum van € 25,- alles exclusief omzetbelasting.